O

Korzystanie z Usług

Użytkownik musi przestrzegać wszelkich zasad przedstawionych w ramach Usług.

Z Usług nie wolno korzystać w niewłaściwy sposób. Na przykład nie można utrudniać ich działania ani podejmować prób uzyskania do nich dostępu inaczej niż za pomocą interfejsu i instrukcji udostępnionych przez oMap. Z Usług można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo. Możemy zawiesić lub przerwać świadczenie Usług użytkownikowi, jeśli nie będzie on przestrzegał naszych warunków lub zasad bądź jeśli będziemy prowadzić dochodzenie związane z domniemanym niewłaściwym postępowaniem.

Korzystanie z Usług nie daje użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Usług ani do dostępnych treści. Materiałów pochodzących z Usług nie wolno wykorzystywać, chyba że ich właściciel udzieli na to pozwolenia lub jest to w inny sposób dozwolone przez prawo. Niniejsze warunki nie powodują przyznania użytkownikowi prawa do wykorzystania jakichkolwiek marek i logo użytych w Usługach. Nie wolno usuwać, zasłaniać ani zmieniać żadnych informacji prawnych wyświetlanych w Usługach lub w związku z nimi.

W Usługach są udostępniane pewne treści nienależące do nMap. Wyłączną odpowiedzialność za te materiały ponosi podmiot, który je udostępnił. Możemy sprawdzać treści w celu określenia, czy są one nielegalne lub czy naruszają nasze zasady. Jeśli stwierdzimy, że dany materiał jest niezgodny z tymi zasadami lub obowiązującym prawem, możemy go usunąć lub odmówić jego wyświetlenia. Nie oznacza to jednak, że zawsze sprawdzamy treści, dlatego nie należy przyjmować takiego założenia.